«En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals li informem que les dades per vosté. proporcionades seran objecte de tractament per part de COMPTABILITATS dEL GES S.L.P amb CIF B65019739, amb domicili a TORELLO (BARCELONA), CP 08570, CARRER CANIGO Nº 29 B, amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat i / o contractat, realitzar la facturació del mateix.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del servei per vostè contractat i / o sol·licitat. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en COMPTABILITATS DEL GES S.L.P estem tractant les seves dades personals i per tant té dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, oposició al tractament i supressió de les seves dades mitjançant escrit dirigit a l’adreça postal a dalt esmentada o electrònica info@comptabilitatsdelges.com, adjuntant còpia del DNI en tots dos casos, així com el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (aepd.es) «

«En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de COMPTABILITATS DEL GES S.L.P con CIF B65019739, con domicilio en TORELLO (BARCELONA), C.P. 08570, CALLE CANIGO Nº 29 B , con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo.

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COMPTABILITATS DEL GES S.L.P estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica info@comptabilitatsdelges.com, adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es)»

«In compliance with the Data Protection General Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council, on the 27th April 2016 and Organic Law 3/2018 of December 5th on Personal Data Protection and Guarantee of Digital Rights, we inform you that the provided personal data will be processed by COMPTABILITATS DEL GES S.L.P with VAT number B65019739, addressed in TORELLO (BARCELONA), C.P. 08570, CALLE CALLE CANIGO Nº 29 B, to provide the requested service, and make the billing of it.

The legal basis for the processing of your personal data is the execution of the contracted service. The future offer of products and services will be based on the requested consent, and in the case of the withdrawal of this consent, this would never condition the execution of the contract. The data provided will be kept as long as the commercial relationship is maintained or during the years necessary to comply with the legal obligations. The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation.

You have the right to obtain confirmation of whether or not we are treating your personal data under COMPTABILITATS DEL GES S.L.P and therefore you have the right to exercise your rights of access, rectification, treatment limitation, portability, opposition to treatment and suppression of your data by writing to the address postal mentioned above or electronic account info@comptabilitatsdelges.com attached mail copy of the ID in both cases, as well as the right to file a claim with the Control Authority (aepd.es) «.